Cin müddeti meali ve Cin mühleti Arapça okunuşu! Cin mühleti dinle!

Nilosa

Global Mod
Global Mod
Cin müddeti meali ve Cin mühleti Arapça okunuşu! Cin mühleti dinle!
Cin mühleti Mekke devrinde inmiştir. 28 âyettir. Yüklü olarak cinlerden bahsetmiş olduğu için “Cin sûresi” ismini almıştır. Müddette ayrıyeten tevhit, peygamberlik ve öldükten daha sonra dirilmek üzere problemler husus edilmektedir. Pekala, Cin mühleti nuzülü nasıl oldu? Cin müddeti konusu nedir? Cin mühletinin fazileti nedir? Cin mühleti türkçe okunuşu, cin mühleti meali, cin müddeti arapça okunuşu nedir?

CİN MÜHLETİ NUZÜLÜ NASIL OLDU?

Abdullah
b. Abbas’tan nakledilen rivayete bakılırsa bir gün Hz. Peygamber ashabından birkaç şahısla birlikte Ukaz panayırına hakikat giderken Nahle denilen yerde ashabına sabah namazını kıldırmıştı. Onun namazda okuduğu âyetleri işiten cinler bu âyetlerin etkisini derinden hissedip hayranlık duymuşlar, bu olayı kendi topluluklarına da anlatmışlar ve Kur’an’a inandıklarını, artık rablerine hiç bir şeyi ortak koşmayacaklarını açıklamışlardır. İşte bu olay üzerine Cin müddeti inmiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 72).

CİN MÜDDETİ KONUSU NEDİR?

Sûrenin ana konusu cinler ve bunlara ilişkin özel durumlardır. Müddette bir cin topluluğunun Hz. Peygamber’den Kur’an dinlediği ve ona iman ettiği, inanç bakımından cinlerin de müminler ve kâfirler olarak ikiye ayrıldığı bildirilmekte ve cinlerle ilgili olarak insanın olağan yollardan elde edemeyeceği bilgiler verilmektedir. Ayrıyeten müddette Allah Teâlâ’nın varlığı, birliği, büyüklüğü, kainattaki hükümranlığı ve Allah’tan diğerine ibadet edilmemesinin gereği üzerinde durulmuş, öldükten daha sonra dirilme ve hesap vermeye iman üzere İslâm’ın kimi inanç asılları ele alınmıştır. Gayb bilgisinin Allah’a mahsus olduğu, bu ayrıntıları lakin kendisinin razı olduğu kimselere bildireceği ve Allah’ın ilminin kuşatıcılığı tabir edilerek müddet sona ermiştir.


CİN MÜHLETİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

(Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyleki dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.” (1-2) “Doğrusu Rabbimizin şanı epeyce büyüktür; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.” (3) “Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak kelamlar söylüyormuş.” (4) “Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla palavra söylemeyeceklerini sanıyorduk.” (5) “Doğrusu insanlardan kimi kimseler, cinlerden kimilerine sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.” (6) “Gerçekten onlar da, sizin sandığınız üzere, Allah’ın hiç kimseyi öldükten daha sonra yine diriltmeyeceğini sanmışlardı.” (7) “Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, ama onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk.” (8) “oysa biz, (daha önce) göğün kimi yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Ama artık her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.” (9) “Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?” (10) “Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Başka farklı yollar tutmuşuz.” (11) “Muhakkak ki biz Allah’ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık.” (12) “Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur’an’ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar.” (13)

CİN MÜHLETİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1. Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.

2. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.

3. Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.

4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.

5. Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.

6. Ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.

7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb’asallahu ehaden.

8. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.

9. Ve enna kunna nak’udu minha meka’ıde lissem’ı femen yestemi’ıl’ane yecid lehu şihahaben resaden.

10. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl’ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.

11. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.

12. Ve enna zanenna en len nu’cizallahe fiyl’ardı ve len nu’cizehu hereben.

13. Ve enna lema semi’nelhuda amenna bihi femen yu’min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.

14. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.

15. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.

16. Ve en levistekamu ‘alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.

17. Lineftinehum fiyhi ve men yu’rıd ‘an zikri rabbihi yeslukhu ‘azaben sa’aden.

18. Ve ennelmesacide lillahi fela ted’u ma’allahi ehaden.

19. Ve ennehu lemma kame ‘abdullahi yed’uhu kadu yekunune ‘aleyhi libeden.

20. Kul innema ed’u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.

21. Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.

22. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.

23. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.

24. Hatta iza reev ma yu’adune feseya’lemune men ed’afu nasıren ve ekallu ‘adeden.

25. Kul in edriy ekariybun ma tu’adune em yec’alu lehu rabbiy emeden.

26. ‘Almulğaybi fela yuzhiru ‘ala ğaybihi ehaden.

27. İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.

28. Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey’in ‘adeden.

CİN MÜHLETİ ARAPÇA OKUNUŞU

Cin suresi

Cin suresi

CİN MÜHLETİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Hapse düşen biri bu sureyi okumaya devam ederse en kısa vakitte kurtulur.

Bu sureyi okuyan kişi, şerli kimselerin kötülüklerinden koruma edilir.

Nazardan ve şeytanın şerriden korur.

Küçük çocukları her türlü berbatlıktan korur.

Ümmü Sübyan denen manevi rahatsızlıktan korur.
Alıntıdır
 
Üst